دانلود بررسی آماری مقاله پزشکی – درس بهداشت ۴ آمار پزشکی و روش تحقیق

دانلود مقاله اصلی

نمونه انجام داده پروژه آماری :

روش کار :

  • نوع مطالعه :

روش تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ها و بررسی های میدانی ، از روش پرسشنامه ای جهت دریافت نظرات مسئولین پارک در مورد وضعبت بهداشت ، پارک های مورد مطالعه تعدادی از پارک های منتطقه پنج تهران

  • سوالات و فرضیات تحقیق

سوالات :

  • وضعیت مکان صحیح قرارگیری زمین بازی کودکان در پارک
  • وضعیت ایمن سازی زمین بازی کودکان در پارک
  • وضعیت ایمن سازی زمین بازی بزرگسالات یا شهربازی در پارک
  • وضعیت ایمن سازی وسایل بازی کودکان و بزرگسالان در پارک
  • وضعیت ورودی راه ها و محدوده تفریحی پارک از نظر فقدان موانع حرکت

 

برای دانلود فایل پروژه برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان