گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلودپایان نامه بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلودپایان نامه بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران
مهر 6, 1395
647 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلودپایان نامه بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران


دانلودپایان نامه بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

فایل به صورت ورد میباشد

تعداد صفحات۱۶۷

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید

چکیده:

برای استخدام نیروی انسانی در نظام ­حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد. استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶و قانون ارتش مصوب۱۳۶۶ است. بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب ۱۳۶۹ انجام می­شود. این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روش­هایی را در پیش گرفته­اند که معمول­ترین آنها بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت، بازخریدی و مهمترین آن اخراج می­باشد، چرا که تأثیر بسزایی در امنیت شغلی کارکنان دارد. در این تحقیق به روش­های پایان خدمت مشترک بین هر سه گروه عمده شاغلین( کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و بیان وجوه تشابه و افتراق آنها با نگرش به امنیت شغلی پرداخته می­شود. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنیت شغلی بیشتر تضمین می­گردد. در قانون کار نیز بایستی با بهره گیری از دو قانون مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد.

واژگان  کلیدی:

پایان خدمت، امنیت شغلی، اخراج، کارمندان، کارکنان ارتش، کارگر

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                             شماره صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول: کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۲ 

پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………۳

گفتار اول: مقدمه………………………………………………………………………………………………………۴

الف: بیان مسأله و اهمیت آن………………………………………………………………………………………۴

ب: ساماندهی تحقیق  و کاربرد نتایج آن……………………………………………………………………۶

پ: سؤال ها و فرضیه ها………………………………………………………………………………………………۷

ت: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۷

ث: مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………. …………۹

گفتار دوم: امنیت شغلی………………………………………………………………………………………..۱۹

بند اول: مفهوم امنیت شغلی…………………………………………………………………………………….۱۹

بند دوم: شاخص‌های امنیت شغلی…………………………………………………………………………..۲۰

بند سوم: جایگاه امنیت شغلی در قواعد بین المللی…………………………………………………۲۳

بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی……………………………………………………۲۴

   فصل دوم: موارد پایان خدمت……………………………………………………………………………………….۲۷

پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

مبحث یکم: بازنشستگی………………………………………………………………………………………۲۹

گفتار اول: بازنشستگی کارمندان………………………………………………………………………………۳۰

بند اول: شرایط بازنشستگی…………………………………………………………………………………….۳۱

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..۳۳

بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….۳۴

گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش………………………………………………………………………۳۵

بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………۳۵

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..۳۷

بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….۴۱

گفتار سوم: بازنشستگی کارگران……………………………………………………………………………….۴۳

بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………۴۳

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..۴۴

بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….۴۶

مبحث دوم : از کارافتادگی…………………………………………………………………………………..۴۷

گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان……………………………………………………………………………۴۸

بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………۴۹

بند دوم : آثار از کارافتادگی……………………………………………………………………………………..۵۰

گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت)…………………………………۵۱

بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………۵۲

بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………۵۵

گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران……………………………………………………………………………۵۷

بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………۵۸

بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………۶۰

مبحث سوم: استعفاء ……………………………………………………………………………………………۶۲

گفتار اول: استعفاء کارمندان……………………………………………………………………………………۶۲

بند اول: شرایط استعفاء…………………………………………………………………………………………….۶۳

بند دوم: آثار استعفاء…………………………………………………………………………………………………۶۴

گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش…………………………………………………………………………….۶۵

بند اول: شرایط استعفاء……………………………………………………………………………………………..۶۵

بند دوم: آثار استعفاء…………………………………………………………………………………………………۶۷

گفتار سوم: استعفاء کارگران …………………………………………………………………………………….۶۸

بند اول: شرایط استعفاء…………………………………………………………………………………………….۶۸

بند دوم: موارد استثنائی استعفاء……………………………………………………………………………….۶۹

بند سوم : آثار استعفاء……………………………………………………………………………………………….۷۰

مبحث چهارم: فوت………………………………………………………………………………………………..۷۱

گفتار اول: فوت کارمندان………………………………………………………………………………………….۷۲

بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..۷۲

بند دوم: آثار فوت…………………………………………………………………………………………………….۷۳

گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش………………………………………………………………………………..۷۴

بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..۷۴

بند دوم: آثار فوت………………………………………………………………………………………………………۷۶

گفتار سوم: فوت کارگران………………………………………………………………………………………….۷۷

بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..۷۸

بند دوم: آثار فوت………………………………………………………………………………………………………۷۸

مبحث پنجم: بازخرید…………………………………………………………………………………………..۸۰

گفتار اول: بازخریدی کارمندان…………………………………………………………………………………۸۰

بند اول: انواع بازخریدی……………………………………………………………………………………………۸۱

بند دوم: آثار بازخریدی……………………………………………………………………………………………..۸۲

گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش……………………………………………………………………….۸۳

بند اول: انواع بازخریدی…………………………………………………………………………………………..۸۳

بند دوم: آثار بازخریدی……………………………………………………………………………………………..۸۵

گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران………………………………………………………………۸۶

فصل سوم: اخراج…………………….………………………………..…………………………۸۷

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………۸۸

مبحث اول: اخراج کارمندان…………………………………………………………………………………۸۹

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن……………………………………………………………………………..۹۰

بند اول: انواع اخراج…………………………………………………………………………………………………..۹۰

بند دوم: علل اخراج…………………………………………………………………………………………………..۹۱

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن……………………………………………………………………….۹۶

بند اول: نهادها و مقامهای تاثیرگذار………………………………………………………………………….۹۷

بند دوم: آثار اخراج………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

مبحث دوم: اخراج کارکنان ارتش……………………………………………………………………..۱۰۳

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن…………………………………………………………………………..۱۰۳

بند اول: انواع اخراج………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

بند دوم: علل اخراج………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن…………………………………………………………………..۱۱۱

بند اول: نهادها و مقامات تأثیرگذار………………………………………………………………………..۱۱۱

بند دوم: آثار اخراج…………………………………………………………………………………………………۱۱۴

مبحث سوم: اخراج کارگران………………………………………………………………………………۱۱۶

گفتار اول: اخراج از منظر سازمان بین المللی کار………………………………………………..۱۱۶

بند اول: دلایل اخراج موجه……………………………………………………………………………………۱۱۷

بند دوم: موارد منع اخراج……………………………………………………………………………………….۱۱۸

بند سوم: تشریفات اخراج……………………………………………………………………………………….۱۱۹

گفتار دوم: اخراج کارگران در ایران………………………………………………………………………۱۲۱

بند اول: انواع اخراج و دلایل آن…………………………………………………………………………….۱۲۱

بند دوم: تشریفات اخراج………………………………………………………………………………………..۱۲۸

بند سوم: نهادهای تأثیرگذار در اخراج……………………………………………………………………۱۳۲

بند چهارم: آثار اخراج……………………………………………………………………………………………..۱۳۸

مبحث چهارم: نتیجه گیری……………………………………………………………………………….۱۴۰

منابع……………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۰

 موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *