گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

ترجمه متن دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان بهمراه متن لاتین - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

اردیبهشت 13, 1396
524 بازدید
گزارش نسخه جدید

ترجمه متن دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان بهمراه متن لاتین


ترجمه متن دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان بهمراه متن لاتین

برای دریافت متن لاتین کلیک کنید

قیمت ترجمه ۱۲۰۰۰ تومان

برای دریافت ترجمه بر روی پرداخت آنلاین کلیک کنید

چکیده ای از ترجمه
مقدمه: افسردگی پس از زایمان اختلال روانی جدی و فراوانترین عارضه شایع در این دوره میباشد. آموزشهای دوران بارداری بر آمادگی جسمی، عاطفی و روانی خانوادهها برای زایمان و ارتقاء سلامتی تمرکز میکند. لذا این تحقیق با هدف تعیین تأثیر آموزشهای دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان در مراجعهکنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستـــان دزفول انجام شد.
روش کار: در این مطالعه مورد – شاهد تعداد ۱۴۰زن باردار ۲۶-۳۰هفته بدون افسردگی، بطور تصادفی در دو گروه شرکتکننده )گروه تجربه( یا عدم شرکتکننده در کلاسهای آموزشی )گروه شاهد( قرار گرفتند. کلاسهای آموزشی شامل ۸جلسه آموزشی بودند. ابزار گردآوری دادهها در این مطالعه پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه افسردگی پس از زایمان ادینبرگ بود. دادهها پس از جمعآوری با استفاده از آزمونهای آماری tو کایاسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: در این مطالعه، ۳۱/۴درصد از زنان پس از زایمان امتیاز ادینبرگ ۱۰یا بیشتر را کسب نمودند. میانگین امتیاز ادینبرگ در زنان گروه شاهد بطور معنیداری نسبت به زنان گروه تجربه بیشتر بود ) .(P<0/001دیگر نتایج نشان داد که شرکت در کلاسهای آموزشی دوران بارداری احتمال افسردگی پس از زایمان را ۲/۷برابر کاهش میدهد که این کاهش با
فاصله اطمینان %۹۵بین ۱/۴-۴/۱بود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، توصیه میشود در مراکز بهداشتی و درمانی غربالگری افسردگی دوران بارداری انجام شده و سپس کلاسهای آموزشی دوران بارداری را به منظور کاهش افسردگی پس از زایمان تشکیل دهند.

 

 موضوعات :
پزشکی , ترجمه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *