گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

برنامه نامه ریزی صحیح در درس ریاضی مدارس چه تاثیر بهینه دارد؟


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

برنامه نامه ریزی صحیح در درس ریاضی مدارس چه تاثیر بهینه دارد؟
اسفند 13, 1393
867 بازدید
گزارش نسخه جدید

برنامه نامه ریزی صحیح در درس ریاضی مدارس چه تاثیر بهینه دارد؟


 

عنوان مقاله:

 

برنامه نامه ریزی صحیح در درس ریاضی مدارس چه تاثیر بهینه دارد؟

 

چکیده

 

امور درسی یکی از مهمترین فعالیتهاست که اهمیت زیادی در سایر جنبه‌های زندگی دارد. بر این اساس انجام این فعالیت مهم به نحو احسن بطوری که نتایج خوب و عالی در بر داشته باشد اهمیت زیادی پیدا می‌کند. هیچ کاری بدون برنامه ریزی فعالیتی کامل نخواهد بود. بویژه مسائل درسی و تحصیلی بیشتری دارند، مدت زمان در آنها مهم است فواید برنامه ریزی تحصیلی به روشن شدن اهداف کمک می‌کند

زمانی که فرد اقدام به تهیه یک برنامه تحصیلی برای خود می‌کند توجه بیشتری به اهداف برنامه مبذول می‌دارد. و این کمک می‌کند تا شناخت بیشتری از اهداف پیدا کند و آنها را دسته بندی می‌کند. اهداف طولانی مدت و کوتاه مدت را تشخیص دهد و هیچیک را فدای دیگری نکند. .

همچون سایر امور زندگی مسائل تحصیلی نیز از لحاظ تنظیم وقت و زمان دارای اهمیت هستند. برنامه ریزی به فرد کمک خواهد کرد، استفاده مفیدتری از مدت زمانی اختیار بکند و از اتلاف وقت خود جلوگیری نماید. مسأله وقت در برخی موارد تحصیلی همچون نزدیکی امتحانات و در حین برنامه ریزی برای کنکور اهمیت شایان توجهی دارد. از دست دادن وقت برابر خواهد بود با از دست دادن بسیاری از موفقیتها در آینده

استفاده از یک برنامه ریزی استاندارد و با اصول صحیح علمی به فرد کمک خواهد کرد انرژی و توان ذهنی خود را بیهوده به هدر ندهد و همچنین برنامه ریزی در اموزش ریاضی نقش بسیار مفیدی دارند قطعا کسانی که در اموزش ریاضی موفق بوده اند دارای برنامه ریزی صحیح بوده اند و هیچگاه  بدون برنامه ریزی کار نکرده اند

کلید واژگان

هدف-برنامه ریزی صحیح-تلاش-به کارگیری شیوه های متنوع.

مقدمه

آموزش ریاضی شاخه ای از علوم و معرفت بشری است که در سالهای اخیر مورد توجه محافل علمی، به ویژه درکشورهای توسعه یافته بوده است. آموزش ریاضی به مثابه تخصصی میا ن رشته ای عرصه بررسی و پاسخ گویی به پرسشهایی می باشد که برای نیل به آنها نیازمند به دیگر علوم از جمله ریاضیات و تاریخ آن، روانشناسی، علوم تربیتی، آمار، فلسفه، جامعه شناسی و… می باشد. بنابراین موضوعات قابل بحث در این حوزه از کمیت وکیفیت متفاوتی برخوردارند؛ به طوری که از جزیی ترین تا کلیترین مباحث از طبیعت و محتوای دانش ریاضی، تفاوتهای فردی و سبکهای یادگیری و آموزش، حل مسا له، سنجش و ارزیابی قابل طرح هستند. دیدگا ههای نوین آموزش ریاضی بر اهمیت تفکر و استدلال، شناخت مفاهیم ریاضی و چگونگی پردازش آنها و تاکید بر فراگیران به مثابه آحاد انسانی تاکید دارد. محققان در عرصه آموزش ریاضی میکوشند تا از منظر درون و برون ریاضی مقوله یاددهی- یادگیری و حل مساله را مورد مطالعه قرار دهند. پیچیدگی عمل تفکر و یادگیری انسان و طبیعت نسبتا دشوار و مجرد مقولات ایجاب می کند همه کسانی که به نحوی با موضوع آموزش و پژوهش در ریاضیات و حرفه معلمی در هر مقطعی سر وکار دارند لااقل باید با مقدمات و مبانی آموزش ریاضی آشنا شوند. مدل ریاضی تفکر انسان بسیاری از پژوهشگران معتقدند ریاضی گونه اندیشیدن، جریان تفکر انسان است و ساختارهای ذهنی و شناختی بشر به گونه ای است که نظم و انسجام فکری را تقویت کرده و بر زیبایی شناختی و روابط متوازن و متناسب میان پدیده های خلقت تاکید دارد. به نظر می رسد، انسان با تکیه بر سیستم ادراکی خود- که مبتنی بر یک مدل ریاضی بسیار انتزاعی و پیشرفته و دقیق است- می تواند و باید با دنیای درون و بیرون ارتباط برقرار کند. وقتی واقعیت های درونی و بیرونی برای انسان معنادار و قابل شناخت است که قابلیت تبدیل به عاملهای شناختی او را داشته باشد و در یک مدل ریاضی سیستم عملیات منطقی ریاضی مغزش قابل تجزیه و تحلیل و تفسیر باشد. انسان با یاری الگوی ریاضی ساختمان ذهنی و شناختی خود قادر است قانونمندی، هرج و مرج، پایداری یا عدم پایداری سیستم ها را درک و آنها را کنترل کند

پیشینه تحقیق

به گفته خانم دکتر حقانی هیچ مقاله کاملی در این زمینه نوشته نشده است.

 

] ۱[برنامه

برای مفهوم برنامه ریزی تعاریف متعددی ارائه شده است مثلا

برنامه ریزی عبارتست از طرح تدابیری که بتوان به احسن وجه (یا مناسب ترین صورت)از منابع موجود برای نیل به هدفهای مطلوب استفاده کرد.

کار برنامه ریزی به گفته «یان تین برگن»مشتمل است بر

۱-پیش بینی وآینده نگری

۲-مشخص کردن هدفها یا دادن محتوا به هدفها

۳-هماهنگی میان ابزارها ،عوامل،ووسایل مختلف اجرای سیاست

برنامه که معمولا حاصل فرایند برنامه ریزی است ،مدرک یا سندی است شامل مجموعه از ارقام مربوط به هم که مطلوب ترین توسعه را که در طول یک دوره معین در آینده پیش بینی می کند یا برنامه سندی است رسمی که به عنوان مرجعی برای انجام دادن کارها وارزشیابی فعالیتها ی انجام شده در یک دوره معین اززمان مورد استفاده قرار می گیرد.هدف برنامه ریزی آموزش وپرورش گسترش کمی وکیفی آموزش وپرورش در طول یک دوره معین در آینده است .

 

] ۲[برنامه ریزی درسی تحصیلی

در گذشته برنامه درسی عبارت بود از مطالب کتاب های درسی که به وسیله معلم تدریس وبه وسیله دانش آموز حفظ می شد.

اما امروز مفهوم برنامه ریزی درسی وسیع تر از تهیه وتدوین رئوس مطالب درسی است وآن عبارت است از:

پیش بینی کلیه فعالیت هایی که دانش آموز تحت رهبری وهدایت معلم در مدرسه (وگاهی خارج از آن برای رسیدن به هدف های معین باید انجام دهد.

به این اعتبار برنامه ریزی درسی شامل چهار عنصر اساسی

۱-هدف های کلی جزئی عینی

۲ – طرح ها

۳- اجرا آموزش

۴- ارزشیابی

 

 

]۳[نظریه های مربوط به برنامه ریزی درسی

۱- نظریه ای که بر مواد وموضوع درسی که باید تدریس شوند تاکید می کند.

طبق این نظریه در برنامه ریزی درسی از مراحل زیر باید پیروی کرد:

الف:استفاده از نظریات متخصصین برای تعیین موضوع مورد تدریس

ب: استفاده از ملاک ها ومعیار هایی برای انتخاب مواد درسی برای جمعیت معین

پ: طراحی واجرای روش های مناسب برای دستیابی وتسلط یاد گیرندگان به مواد درسی انتخاب شده.

۲- نظریه ای که بر برنامه های درسی تابعی تاکید می کند.

طرفداران آموزش وپرورش پیشرفته معتقدند که برنامه درسی باید مناسب تر وکار آمدتر از برنامه ی سنتی باشد به این منظور برنامه درسی عبارت است از

الف:تعیین هدف های عینی اساسی ومقاصد اصلی برنامه های درسی

ب: انتخاب فعالیت ها ،مواد آموزشی ،انتخاب محتوا،کتب….

ج:مشخص کردن مؤثرترین سازمان مواد درسی وتعیین آن ها برحسب کلاس ها

۳-نظریه ای که برنامه ریزی درسی را به صورت یک نظام در نظر می گیرد

] ۴[مراحل برنامه ریزی

برنامه ریزی به طور اعم شامل مراحل زیر است.

۱-تعیین وتصریح هدفها یعنی پاسخ به این سؤال که برای چیزی باید برنامه ریخته شود؟

۲-تهیه طرحها وتعیین فعالیتها ،که بر اساس آن فعالیت های مربوطه به طور دقیق پیش بینی ومشخص می شوند.

۳- انتخاب روشها برای هماهنگ کردن وهدایت مسیرفعالیتها به سوی هدفهای تعیین شده

۴-تنظیم برنامه زمانی برای فعالیتها

۵-به مورد اجرا گذاردن یا به مرحله عمل درآوردن طرح ها

۶-ارزشیابی :از نتایج فعالیتها برای تعیین میزان رسیدن به هدفها واستفاده از نتایج ارزشیابی به عنوان

بازخورد در برنامه بعدی .

با توجه به مراحل یاد شده برنامه ریزی درسی شامل مراحل زیر است:

الف)تعیین هدفهای کلی وعینی براساس متغیرات وعوامل خارجی(خارج از نظام آموزش وپرورش) وبا توجه به:

۱-معرفت یا دانش سازمان  یافته

۲-هایاجتماعی آرمانها،ارزشهاونیاز

۳-نیاز های  یادگیرندگان

۴-فرایند  یادگیری تعیین وتصریح می شوند.

ب)طراحی حیطه برنامه ها وبرنامه های درسی که توسط گروه های مسئول برنامه ریزی درسی برای مدارس صورت می گیرد.

ج)انتخاب وبه مورد اجرا گذاردن روشهای آموزشی که معمولا به وسیله گروه های آموزشی ومعلمان صورت می پذیرد.

ت)ارزشیابی برنامه درسی

که شیوه ی ارزشیابی از پیشرفت یادگیرندگان به وسیله معلمان اتخاذ می شود.

وتصمیم درباره ی شیوه های ارزشیابی برنامه درسی به وسیله گروه برنامه ریزان گرفته می شود

] ۵[انواع برنامه ریزی از نظر عمل

۱-جامع وکلی :همه هدفها وحیطه های مربوط به سطوح مختلف آموزش وپرورش رادر برمی گیرد

۲-سطح ملی : مانند برنامه ریزی برای آموزش وپرورش ابتدایی در سطح کشور یا متوسطه

۳-سطح محلی یا ناحیه ایی : مثال برنامه ریزی درسی برای سطوح مختلف آموزش وپرورش خراسان یا برنامه ریزی برای تعلیمات حرفه وفن اراک

۴-برنامه ریزی برای هدفهای ویژه یا حیطه های معین: مانندبرنامه ریزی درسی تربیت معلم دانشگاهی ،تربیت معلم دبیرستان ،ابتدایی،کودکستانی،سوادآموزی،آموزش زنان،اموزش روستایی وعشایری،آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و……

هدف برنامه ها ،تغییراتی است که در رفتار یاد گیرندگان باید صورت گیرد.وهدف فرایند برنامه ریزی توانا ساختن معلمان در روی این تغییرات مورد نظر است اثر گذاشتن

] ۶[تدریس ریاضی

روش تدریس یکی از ارکان مهم برنامه درسی ریاضی است.درک دانش اموزان از ریاضی توانایی انها در حل مسئله اعتماد به نفس و حتی نگرششان نسبت به ریاضی از طریق تدریس که در مدرسه با ان مواجه میشوند شکل میگیرد.از این رو میتوان گفت بهبود اموزش ریاضی نیازمند تدریس مؤثر ریاضی است.از طرفی تدریس مؤثر ریاضی نیازمند ان است که بدانیم دانش اموزان چه میدانند و احتیاج دارند چه چیزهایی را یاد بگیرند تا بتوانیم انها را در یادگیری بهتر ان مطالب حمایت کرده و به چالش بکشیم

البته باید اذعان داشت که تدریس خوب ریاضی فرایندی پیچیده است و دستورالعمل ساده ای برای کمک به همه دانش اموزان یا برای کمک به همه معلمان که بخواهند معلمان مؤثری باشند وجود ندارد با این حال کمسیون ملی در مرد تدریس و اینده امریکا عواملی را که میتوانند منجر به یک تدریس ریاضی مؤثر شوند به صورت زیر برمیشماد:

ــ معلمان باید درک عمیقی از مطالب ریاضی که میخواهند تدریس کنند داشته باشند و بتوانند ان را در قالب فعالیت هایی برای کلاس درس عرضه کنند

ــ معلمان باید دانش اموزان خودرا درک کرده ونسبت به انها به عنوان یادگیرندگان ریاضی و به عنوان انسان بالقوه توانا و قابل رشد متعهد باشند

ــ معلمان باید در انتخاب و به کارگیری استراتژی های متنوع تعلیم و تربیت و ارزشیابی مهارت داشته باشند.

ــ استنباطی که از این توصیه ها میتوان کرد این است که تدریس مؤثر ریاضی نیازمند تأمل در عمل تدریس و یک تلاش دائمی و بی وقفه در جستجوی راه های بهبود و ارتقای عملکرد جاری معلمان است.ای توصیه ها،همگی با ویژگی های تدریس ریاضی مبتنی بر رویکرد شناختی سازگار است که از جمله مهمترین انها،میتوان   به موارد زیر اشاره کرد:

ــ تدریس مبتنی بر حل مسئله

ــ جستجو گری یا  یادگیری اکتشافی

ــ کارگروهی

 

 

پیشنهادات

توجه به موارد ذیل موجب موثر بودن برنامه‌ریزی می‌گردد:

۱-برنامه‌ریزی منطقی باید دارای‌ مدت زمانی باشد که بتواند تکافوی انجام تعهدات ناشی از تصمیمات امروزی ما را بکند
۲-همه افراد درگیر، درک صحیحی از برنامه و چگونگی اجرای آن داشته باشند
۳-وجود همفکری و همکاری در امور برنامه‌ریزی
۴-ایجاد شرایط مناسب برای برنامه‌ریزی از سطوح بالای سازمان
۵-شروع برنامه‌ریزی از سطوح بالای سازمان و سازمان یافته باشد

۶-مهمتر از طرح برنامه، این است که با شدت و قدرت هر چه تمامتر به آنچه تصمیم گرفته و برنامه­ریزی کرده اید عمل کنید و با اشتیاق و علاقه در برابر مزاحمتها ، کشمکشها و احساسات زودگذر مقاومت کرده و از هر لحظه بخوبی بهره برداری کنید و برای بدست آوردن این عادت بکوشید.

: تهیه برنامه مناسب در وهله اول بدن خطا و اشتباه نخواهد بود و از همین رو به تمرین و آزمایش نیاز دارد

۷-اگر اولین برنامه شما عملی نبود آن را در حد وامکان تغییر دهید و با توجه به توانائیهای خودتان دوباره تهیه کنید. زیرا یک برنامه خوب می تواند، همچون داروئی از فشارهای روحی و نگرانیها بکاهد . به یاد داشته باشید که از معلمان و مشاورین و دوستان خوب و والدین نیز می­توانید کمک بگیرید.آنچه شما را در اجرای برنامه پیروز می کند، ایمان به هدفهائی است که می خواهید به آنها دست یابید

۸-اگر در اجرای برنامه سست و ضعیف شدید مروری مجدد و عمیق به اهداف خود داشته باشید و این نکته را فراموش نکنید:

 

نتیجه گیری :

شیوه ها و نگرش های سنتی و معمول رفتار ریاضی افراد، خصوصا برای ارزیابی مستقیم مهارتهای سطح بالا در انسان مانند تفکر و سبک شناختی، نحوه استدلال و درک مفهومی، حل مساله و توانایی برقراری ارتباط در درون و برون عالم ریاضی، محکوم به شکست است. در این زمینه باید روشهایی نو و مبتنی بر تجزیه و تحلیل شناختی رفتار ریاضی فراگیران ابداع و ایجاد شود. این که در گذشته برخی از پژوهشگران تنها عامل تعیین کننده در آموزش ریاضی را دانش و محتوای ریاضیات می دانستند، دیگر به عنوان یک نگرش علمی خریدار ندارد. امروزه سبک های شناختی ( یادگیری ) فراگیران، ظرفیتهای عقلی و شیوه پردازش ذهنی اطلاعات علمی در آنان، تفاوتهای فرهنگی، قومی، جنسی، انگیزشی و عمل یادگیری به مثابه جریانی فعال از سوی فراگیران و نیز چگونگی شخصیت معلم، شیوه های آموزشی و مدیریت او در کلاس، نحوه ایجاد ارتباط با شاگردان، تعقیب اهداف رفتاری در طرح مباحث علمی و ترتیب ارائه آنها در کلاس و توجه به آمادگی های روحی، ذهنی و مفهومی فراگیران مورد توجه پژوهشگران آموزش ریاضی است. طبیعتا بسیاری از این عاملهای متنوع و گوناگون در رفتار و پیشرفت ریاضی شاگردان و سنجش آن تاثیر و دخالتی جدی ندارد. دیدگاههای نوین آموزش ریاضی بر اهمیت تفکر و استدلال، درک و شناخت معنادار مفاهیم، حل مساله، تاکید بر فراگیران به عنوان افراد متفاوت انسانی و توجه به تفاوتهای فردی در یادگیری ریاضیات و خلاصه ایجاد ارتباط در درون و برون دنیای ریاضی توجه جدی دارند. در نتیجه این دیدگاه های تازه در آموزش ریاضی بر چگونگی اندازه گیری رفتار ریاضی فراگیران نیز مؤثر افتاده است تا بتوانند هماهنگ با برداشت های جدید آموزش ریاضیات عمل کنند. به عبارت دیگر، اندازه گیری و ارزیابی رفتار ریاضی افراد چیزی جز سنجش قدرت استدلال و تفکر، توانایی حل مساله و ایجاد ارتباط معنادار میان مفاهیم و مقوله های ریاضی و کاربرد آنها در سایر علوم نمی باشد.

 

 

 

منابع:

] ۱[اداره اموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی صفحه اول از سایت  www.maalem.ir

] ۲[وبلاگ دکتر سعید محمدی  .صفحه اول از سایت www.tadbirsaz.blogfa.com

] ۳[وبلاگ دکتر  سعید محمدی.صفحه دوم از سایت.wwww.tadbirsaz.blogfa.com

] ۴[وبلاگ احمدی.صفحه اول از سایت www.barnamestation.parsiblog.com

] ۵[وبلاگ محمد رضا فدائی  .صفحه اول از سایت www.barnamehrizi87.blogfa.com

] ۶[از کتاب”فصل نامه برنامه درسی،شماره ۲۴،سال ششم،بهار ۱۳۹۱”برگرفته از مقاله خانم دکتر سهیلا غلام ازاد

به نام”رویکرد شناختی به اموزش ریاضی در دوره ابتداییموضوعات :
تحقیق

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *