گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

بررسی تنوع ژنتیکی اردک ماهیان حوزه جنوبی دریای خزر با استفاده از روش چینش یابی نوکلوئتیدی mtDNA


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

بهمن 16, 1393
629 بازدید
گزارش نسخه جدید

بررسی تنوع ژنتیکی اردک ماهیان حوزه جنوبی دریای خزر با استفاده از روش چینش یابی نوکلوئتیدی mtDNA


بررسی تنوع ژنتیکی اردک ماهیان حوزه جنوبی دریای خزر با استفاده از روش چینش یابی نوکلوئتیدی mtDNA

تعداد صفحات ۶۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

فهرست مطالب

عنوان                   صفحه

 

چکیده ۱

 

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه. ۳

۲-۱ بیان مساله. ۴

۳-۱ اهداف تحقیق.. ۴

۴-۱ فرضیه های تحقیق.. ۵

۵-۱ خصوصیات خانواده اردک ماهیان. ۵

۶-۱ توالی یابی.. ۶

۱-۶-۱ تعداد نمونه. ۶

۲-۶-۱ نشانگر ژنتیکی.. ۷

۳-۶-۱کاربرد نشانگر ژنتیکی ۷

۴-۶-۱ انتخاب به کمک نشانگر. ۸

۵-۶-۱ انواع نشانگرها ۸

۷-۱ تعاریف و اصطلاحات و متغییرهای تعریف ۱۰

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مروری بر مطالعات انجام شده ۱۲

۲-۱-۱ مطالعات انجام شده در ایران. ۱۲

۲-۱- ۲مطالعات انجام شده در خارج از کشور. ۱۴

 

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱ نمونه برداری.. ۱۸

۲-۳ استخراج DNA.. 18

۳-۳ تکثیر قطعه ژن هدف و انجام واکنش زنجیره ای پلیمراز. ۲۰

۴-۳ بهینه سازی محصول PCR و پروفیل حرارتی آن. ۲۱

۵-۳ انجام واکنش PCR.. 22

۶-۳دستگاه های مورد استفاده ۲۲

۷-۳ مواد مصرفی مورد نیاز. ۲۳

۸-۳ الکتروفوز محصول PCR با استفاده از ژل آگارز ۵/۱ درصد. ۲۴

۹-۳ آنالیز آماری.. ۲۵

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴ نتایج بررسی کمیت و کیفیت DNA استخراج شده : ۲۸

۲-۴ بررسی توالی ناحیه D-loop میتوکندریایی.. ۲۸

۳-۴ تنوع ژنتیکی.. ۳۰

۴-۴ فاکتور Fst 31

۵-۴ نتایج تمایز جمعیتها (Fst) 31

۶-۴ فواصل ژنتیکی.. ۳۲

۷-۴ درخت فایلوژنی.. ۳۴

 

 

فصل پنجم : بحث،نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵ روش استخراج: ۳۸

۲-۵ تنوع ژنتیکی : ۴۰

۳-۵  ساختار جمعیتی : ۴۳

۴-۵ شباهت و فاصله ژنتیکی: ۴۷

۵-۵ نتیجه‌گیری نهایی.. ۴۸

۶-۵ پیشنهادات… ۴۹

منابع و مآخذ. ۵۰
فهرست اشکال

عنوان     صفحه

۱-۳مراحل مختلف واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) 24

۱- ۴نمونه‌ای ازDNA استخراج شده به روش فنل- کلروفرم برروی ژل آگارز۱%. ۲۴

۲-۴ توالی هر یک از هاپلوتایپ های مختلف در مناطق نمونه برداری شده ۲۹

۳-۴ درخت فایلوژنی با روش NJ. 35

۴-۴ درخت فایلوژنی با روش MP.. 36
فهرست جداول

عنوان               صفحه

 

۱-۳جدول برنامه های داده شده به دستگاه PCR.. 22

۱-۴ تعداد و فراوانی هاپلوتایپ های بدست آمده ۲۹

۲-۴ تنوع هاپلوتایپی و نوکلئوتیدی.. ۲۹

۳-۴ درصد ترکیب نوکلئوتید های ناحیه D-Loop.. 30

۵-۴ جدول میزان Fst   محاسبه شده برای نواحی نمونه برداری.. ۳۱

۶-۴ فاصله ژنتیکی بین نمونه ها در نواحی مختلف… ۳۲

۱- ۵ جدول روش استخراج DNA در گونه های مختلف… ۳۹

۱ نشانگر ژنتیکی:

مشخص شده است که ژنوم موجودات تفاوتهایی در ردیف بازهای خطی خود دارند که این تغییرات گوناگونی در افراد یک جمعیت یا چند شکلی ژنتیکی را ایجاد می نماید، که این تفاوت ها را می توان به عنوان نشانه یا نشانگرهای ژنتیکی در نظر گرفت. برای آنکه صفتی به عنوان نشانگر ژنتیکی مورد استفاده  قرار گیرد باید حداقل دارای دو ویژگی باشد (Ciftci & Okumus., 2002):

الف- چند شکلی (polymorphism) نشان دهند

ب- به ارث برسد

۳-۶-۱کاربرد نشانگر ژنتیکی:

الف-  تعیین اصل و نسب: تعیین اصل و نسب با استفاده از نشانگرهای ملکولی تا ۹۰  درصد موفقتر از تعیین آن توسط روش های بیوشیمیایی (۴۰-۶۰ درصد) و یا گروههای خونی (۷۰-۹۰ درصد) می باشد (Bozorgipoor 1373).

ب- تخمین فواصل ژنتیکی: نشانگرهای ملکولی روش قابل قبولی برای ارزیابی فواصل ژنتیکی در بین جمعیت ها هستند (Asfoory 1376).

پ- تعیین جنسیت: با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی می توان جنسیت فرد مورد نظر را تعیین نمود (Bozorgipoor 1373)

ت- تشخیص ناقلین بیماری: بسیاری از بیماریهای خطرناک ناشی از عفونت باکتری و ویروس نیستند بلکه ناشی از نقص در ژنوم میزبان آنهاست. چند شکلی DNA تنها در یک ژن منجر به شناخت مکانیسم ملکولی و کنترل ژنتیکی بسیاری از بیماریهای متابولیکی و ژنتیکی میگردد. همچنین سبب تشخیص افراد ناقل هتروزیگوسی میشود که از نظر فنوتیپی از افراد معمولی قابل تشخیص نیستند.( Ghareriazy 1375)

ث- طرح ریزی ژنی :نشانگرهای ملکولی سبب تشخیص مستقیم ژن دلخواه بجای تولیدات آن ژن میگردد (Gibson, 1979).

۴-۶-۱ انتخاب به کمک نشانگر:

۱- پلی مورفسم در توالی رمز شونده: پلی مورفیسم DNA که درون یا اطراف توالی های ساختاری منظم از یک ژن با اهمیت فیزیولوژیکی رخ میدهد مستقیماً روی ظهور ژن اثر میگذارند پس بر تغییرات فنوتیپی در افراد و سلامتی و تولید آنها اثر دارد. این پلی مورفیسم DNA که در ژنها صورت میگیرد به عنوان نشانگرها معرفی میگردند (Abhijit Mitra et al., 2002).

۲- پلی مورفیسم در توالی غیر رمز شونده: در این بررسی تغییراتی در توالی هایی کد نشده به صورت غیر مستقیم صورت میگیرد (Abhijit Mitra et al., 2002).

۵-۶-۱ انواع نشانگرها:

الف: نشانگرهای مورفولوژیک:

نشانگرهای مورفولوژیک جز نخستین نشانگرها محسوب می شوند که به طور مستقیم در فنوتیپ موجود زنده قادر به تشخیص هستند، این نشانگرها دامنه وسیعی از ژن های کنترل کننده صفات فنوتیپی را در بر می گیرند، از جمله معایب این روش می توان به تحت تاثیر شرایط محیطی و مرحله رشد موجود قرار گرفتن، برخوردار بودن از فراوانی و تنوع کم، گاها مجبور به منتظر ظهور آنها ماندن جهت مشاهده وثبت آنها اشاره نمود (Morgan,1961).

ب: نشانگرهای مولکولی:

با کشف انواع مختلف آنزیم های محدودکننده توسط اسمیت و ویکلوس در سال ۱۹۷۰ و کشف واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) توسط مولیس و فالونا در سال ۱۹۸۷ فرصت مناسبی برای بررسی تنوع و تفاوت موجودات در سطح DNA امکانپذیر شد، علت استفاده عام از این نشانگرها را می توان به دلیل  فراوانی فوق العاده این دسته از نشانگرها، عدم تاثیرپذیری آنها از شرایط محیطی خارجی و داخلی موجود، امکان به کارگیری آنها در مراحل نخستین رشد جنینی حیوانات، دقت و قابلیت مطلوب تفسیر نتایج، هم بارز بودن بسیاری از این نشانگرها، امکان استفاده از آنها در مورد گونه های منقرض شده، سهولت تشخیص افراد ناخالص از خالص، سهولت امتیازدهی و تجزیه وتحلیل نتایج و دسترسی به برنامه های رایانه ای قوی برای تجزیه و تحلیل و تفسیر سریع نتایج دانست (Hallerman, 2003)

نشانگرهای مولکولی خود شامل نشانگرهای پروتئینی و نشانگرهای DNA می باشند.

۱- نشانگرهای پروتئینی:

در سال ۱۹۶۶ برای اولین بار بررسی گسترده ای درباره پلی مورفیسم پروتئین ها در جمعیت های مگس سرکه صورت گرفت، چنین نتیجه ای حاصل شد که بین ۲۰ الی ۵۰ درصد ژن های حاوی رمز پروتئین در یک موجود هستند. نشانگرهای پروتئین خود به دو دسته آنزیمی و غیر آنزیمی تقسیم می شوند از معایب این نشانگرها می توان به محدود بودن آنها، تحت تاثیر قرار گرفتن تغییرات پس از ترجمه، تظاهر کم برخی از آنزیم ها و پروتئین ها تحت تاثیر مرحله رشد ، نیاز به مقدار زیاد نمونه تازه یا تازه فریزشده که نیازمند کشتن موجود زنده می باشد، پلی مورفیسم پائین این نشانگرها، محدود بودن روشهای رنگ آمیزی و سخت بودن آنالیز داده ها خصوصا در پلی پلو ئیدها اشاره کرد Ferguson , 1995)).

۲-نشانگرهای DNA:

این نشانگرها می توانند توالی کوتاهی از DNA و یا توالی طولانی از آن باشند که جایگاه مخصوصی روی کروموزوم دارند و به صورت اختصاصی و یا غیر اختصاصی استفاده می شوند، این نشانگرها به صورت هم بارز۶ و غیر هم بارز۷ وجود دارند. انواع مختلفی از نشانگرهای DNA با تفاوت های زیادی از نظر روش تولید، نحوه کاربرد، تجزیه، تحلیل و تفسیر نتایج و امتیازدهی وجود دارند. (Chistiakov, 2006).

۷-۱ تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تعریف:

DNA sequencing: شامل روش های متعددی و تکنولوژی متعددی برای تعیین توالی نوکلوئیتدی (آدنین، گوانین، سیتوزین، تیمین) در مولکول DNA است.

DNA primer: زنجیره ای از اسید نوکلئیک ها ست که برای تعیین نقطه آغازین ترکیب DNA بکار می رود.
۶ Dominate
۷ Codominate

بررسی تنوع ژنتیکی اردک ماهیان حوزه جنوبی دریای خزر با استفاده از روش چینش یابی نوکلوئتیدی mtDNA
تعداد صفحات ۶۰ صفحه
قیمت ۲۰۰۰۰ تومان
برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیدموضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *