گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

بررسي تاثير عوامل كلان اقتصادي و عوامل خاص بانكي بر سودآوري بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

آذر 12, 1394
670 بازدید
گزارش نسخه جدید

بررسی تاثیر عوامل کلان اقتصادی و عوامل خاص بانکی بر سودآوری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


بررسی تاثیر عوامل کلان اقتصادی و عوامل خاص بانکی بر سودآوری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد صفحات ۸۵ صفحه

قیمت ۳۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

چکیده:
بانکها بعنوان یکی از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی، شکل گیری ظرفیت و توان تولید کشورها و همچنین از ابزارهای اجرای سیاست های پولی در سیستم اقتصادی محسوب می گردند و از آنجایی که سودآوری از اهداف اساسی هر بنگاه تجاری می باشد تغییرات اقتصادی در هر جامعه ای کسب و کارهای بانکی را بطور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار خواهد داد که مهمترین آنها عوامل گوناگونی اقتصاد کلان می باشند. هدف مقاله حاضر بررسی و تبیین اثر متغیرهای کلان اقتصادی و برخی از ویژگی های بانکی بر عملکرد مبتنی بر سودآوری بانک های ایرانی می باشد. جهت دستیابی به این هدف از بین بانک هایی که در دوره های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده اند، ۱۰ بانک انتخاب گردید. متغیرهای کلان اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی (GDP) ، نرخ تورم و نرخ بهره بوده و شاخص تبیین ویژگی های بانکی شامل اندازه دارایی، کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، نقدینگی، سپرده ها و ساختار درآمد-هزینه بوده که نتایج بیانگر آن است که بین GDP و تورم با بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. در حالی که بین نرخ بهره و عملکرد بانک ها رابطه وجود نداشته است. همچنین نتایج نشان می دهد که از میان برخی از ویژگیهای بانکی، ساختار درآمد-هزینه با (ROE) رابطه مستقیم و معناداری داشته و فقط نسبت کفایت سرمایه با تمامی شاخص های تبیین عملکرد مبتنی بر سودآوری (ROA)و(ROE) رابطه مستقیم و معناداری دارد.

کلمات کلیدی: فاکتورهای کلان اقتصادی، ویژگیهای بانکی، سودآوری.

فهرست مطالب

شرح                                                                                                    شماره صفحه

فصل اول- طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………۲
۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۲- بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………….. ۶
۱-۴- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………….۷
۱-۵- متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………۷
۱-۶- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………۱۰
فصل دوم- ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………..۱۱
۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۲-۲- مفاهیم سود در گزارشات مالی…………………………………………………………………………..۱۳
۲-۲-۱- دیدگاه ساختاری (بررسی سود از مجرای قوانین و مقررات) …………………..۱۳
۲-۲-۱-۱- ادعای حسابداران در باره سود حسابداری…………………………………….۱۳
۲-۲-۲- دیدگاه تفسیری (بررسی سود از مجرای رابطه این عددبا واقعیت¬های
اقتصادی) ……………………………………………………………………………………………………..۱۳
۲-۲-۲-۱- سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی……………………………………….۱۴
۲-۲-۲-۲- (تلاش برای ارتباط بین نرخ بازگشت سرمایه و نرخ بازده داخلی)…..۱۴
۲-۲-۳- دیدگاه رفتاری (بررسی سود با توجه به روش مورد استفاده سرمایه
¬گذاران) …………………………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۲-۳-۱- سود به عنوان وسیله‌ای برای پیش‌بینی………………………………………….۱۵
۲-۳- چه اقلامی در محاسبه سود باید گنجانید……………………………………………………………..۱۵
۲-۴- رویکرد کلی برای گزارشگری سود…………………………………………………………………….۱۶
۲-۴-۱- مفهوم سود عملیات جاری…………………………………………………………………..۱۶
۲-۴-۱-۱- دلایل طرفداران این دیدگاه…………………………………………………………۱۶
۲-۴-۲- مفهوم سود جامع فراگیر……………………………………………………………………..۱۷
۲-۴-۲-۱- رابطه سود جامع با عایدی………………………………………………………….۱۷
۲-۵- سود متعلق به چه کسی است؟………………………………………………………………………….۱۸
۲-۵-۱- مفهوم  ارزش افزوده سود…………………………………………………………………..۱۸
۲-۵-۲- ارزش افزوده از دیدگاه حسابداری………………………………………………………۱۸
۲-۵-۳- سود ناشی از ارزش افزوده…………………………………………………………………۱۸
۲-۵-۴-  سود ناشی از ارزش افزوده………………………………………………………………..۱۸
۲-۵-۵- سود خالص واحد انتفاعی…………………………………………………………………..۱۸
۲-۵-۶- سود متعلق به سرمایه گذاران………………………………………………………………۲۰
۲-۵-۷- سود خالص متعلق به سهامداران…………………………………………………………۲۰
۲-۵-۸- سود متعلق به سهامداران عادی…………………………………………………………..۲۰
۲-۶- عوامل مؤثر بر سودآوری بانک ها…………………………………………………………………….۲۱
۲-۷- عوامل داخلی سودآوری بانک………………………………………………………………………….۲۲
۲-۷-۱- مفهوم کفایت سرمایه…………………………………………………………………………۲۲
۲-۷-۱-۱ ارتباط بین کفایت سرمایه و سودآوری بانکها…………………………………۲۲
۲-۷-۲- مفهوم کیفیت دارایی………………………………………………………………………….۲۳
۲-۷-۲-۱- کیفیت دارایی و سودآوری بانکی……………………………………………….۲۴
۲-۷-۳- مفهوم نقدینگی…………………………………………………………………………………۲۵
۲-۷-۳-۱- نقدینگی و تاثیر آن بر سودآوری بانکها……………………………………….۲۶
۲-۷-۴- مفهوم اندازه بانکها…………………………………………………………………………..۲۶٫
۲-۷-۴-۱- اندازه بانک و الزامات کمیته بال…………………………………………………۲۷
۲-۷-۴-۲- اندازه بانکها و تاثیر آن بر سودآوری ………………………………………….۲۷
۲-۷-۵- سپرده ها ………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۷-۵-۱- سپرده ها و تاثیر آن بر سودآوری بانکها …………………………………….۲۹
۲-۷-۶- ساختار درآمد – هزینه و سودآوری بانکها …………………………………………۳۰
۲-۷-۷- تولید ناخالص داخلی و عملکرد بانکها ……………………………………………..۳۰
۲-۷-۸- تورم و عملکرد مبتنی بر سودآوری بانکها …………………………………………۳۰
۲-۷-۹- نرخ بهره بانکی و عملکرد مبتنی بر سودآوری بانکها ………………………….۳۱
۲-۸- مطالعات انجام شده  در زمینه برخی متغیرهای تحقیق …………………………………………۳۲
۲-۹- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۹-۱- تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………….۳۵
۲-۹-۲- تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………..۳۶
فصل سوم-روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………….۴۵
۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۳-۲- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………….۴۶
۳-۳- سوال و فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………….۴۷
۳-۴- جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۴-۱- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………۴۸
۳-۴-۲- نمونه آماری …………………………………………………………………………………….۴۸
۳-۵- مشخصات اجرایی طرح …………………………………………………………………………………۴۹
۳-۵-۱-  نوع مطالعه، روش و نحوه اجرای تحقیق ……………………………………………۴۹
۳-۵-۲- روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………….۴۹
۳-۵-۳-  ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………..۴۹
۳-۵-۴-  جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه‌گیری و شیوه تجزیه و
تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………………….۵۰
۳-۵-۵- دلایل انتخاب جامعه مورد مطالعه ……………………………………………………….۵۰
۳-۶- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………۵۰
۳-۷- مدل ها و متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………۵۱
۳-۸- آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………..۵۳٫
۳-۹- آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………..۵۳
۳-۹-۱- آزمون همبستگی متغیرها …………………………………………………………………..۵۳
۳-۹-۲- روش آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………….. ۵۳
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش……………………………………………۵۵
۴-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….۵۶٫
۴-۲- یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………………..۵۶٫
۴-۲-۱- آمار توصیفی …………………………………………………………………………………..۵۶٫
۴-۲-۲- آمار استنباطی …………………………………………………………………………………..۵۹
۴-۲-۲-۱- آزمون همبستگی متغیرها ………………………………………………………….۵۹
۴-۲-۲-۲- آزمون رگرسیون ……………………………………………………………………..۶۰
۴-۲-۲-۲-۱- آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………………………۶۱
فصل پنجم- خلاصه، نتجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………۶۸
۵-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۵-۲- خلاصه ای از ماهیت و تحلیل های تحقیق ………………………………………………………۶۹
۵-۳- خلاصه نتایج آزمون فرضیه و مدل تحقیق ……………………………………………………….۶۹
۵-۴- مقایسه نتایج با نتایج پیشین …………………………………………………………………………..۷۲
۵-۵- پیشنهادات تحقیق ………………………………………………………………………………………..۷۴
۵-۵-۱- پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………۷۴
۵-۵-۲- پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ……………………………………………………۷۴
۵-۶- محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………….۷۴
پیوست ………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………….۸۴
منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………۸۵

فهرست جداول
۲-۱- خلاصه از پیشینه تحقیق در داخل کشور…………………………………………………………..۳۸
۲-۲- خلاصه از پیشینه تحقیق در خارج کشور………………………………………………………….۴۱
۴-۱- شاخص های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه …………………………………………………..۵۷
۴-۲- آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن ……………………………………………………………….۶۰
۴-۳- نتایج آزمون چاو، جهت تشخیص همگن یا ناهمگن بودن مقاطع ……………………….۶۲
۴-۴- آزمون هاسمن برای تعیین مدل اثرات ثابت یا تصادفی ……………………………………..۶۲
۴-۵- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………….۶۳٫٫
۴-۶- نتایج آزمون چاو، جهت تشخیص همگن یا ناهمگن بودن مقاطع ……………………….۶۵
۴-۷- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………..۶۵موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *