بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و شركت در آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي سال 1393 و برخي از رشته‌هاي امتحاني كه پذيرش آنها با سوابق تحصيلي صورت مي‌گيرد، مي‌رساند، به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلبانيكه تا اين تاريخ براي ثبت نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده كه در روزهاي يكشنبه مورخ 11/03/93 لغايت سه‌شنبه مورخ 13/03/93 بتوانند نسبت به ثبت‌نام و يا ويرايش اطلاعات خود اقدام نمايند لذا كليه متقاضيان

(اعم از داوطلبانيكه متقاضي شركت در رشته هاي پذيرش با آزمون و يا متقاضي شركت در رشته هاي پذيرش بدون آزمون مي باشند) ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما

(دفترچه راهنما از طريق سايت سازمان قابل دسترسي است ) و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز ثبت‌نام به سايت سازمان سنجش‌ آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور