اسطوره های ملّی و مذهبی در اشعار دو شاعر دفاع مقدّس نصرالله مردانی و قیصر امین پور

ادبیات
1

چکیده

اساطیر، یادگارذهن ملّتی است که در طول زمان، با نیروی خلّاق خود، از جوانب گوناگون حیات بشری تلقی ای شاعرانه ارائه کرده است . آرمان ها و آرزوهای بشر در اعصار گذشته، دراثنای اساطیر، تعابیری شاعرانه وخیال انگیز یافته و نسل به نسل روایت شده است.

دردنیای امروز علی رغم گسترش علم و صنعت ، نقش اسطوره ها، نه تنها کمتر نشده ، بلکه توانسته است به عنوان یک پشتوانه ی فرهنگی ، در بیان مسائل اجتماعی و سیاسی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

نصرالله مردانی و قیصر امین پور با آگاهی از اهمّیت اسطوره ، در اشعار خود با بسامد بالا از اسطوره های ملّی و مذهبی یاد می کنند. گاهی به مکان های فرا جغرافیایی اشاره دارند و زمانی هم اساطیر پیامبران ، پادشاهان و پهلوانان را دستمایه ی شعر خود قرار  می دهند. مردانی وامین پور، حتّی از اساطیر فراطبیعی وحیوانات، نیز بهترین استفاده را در اشعارشان کرده اند.

آنان با به کار بردن اسطوره های ملّی و مذهبی تعلق خاطر خویش، را به ایران باستان  نشان داده اند.

دراین پژوهش سعی شده است که با بررسی اسطوره های ملّی و مذهبی دراشعار دو شاعر دفاع مقدّس، نصرالله مردانی و قیصر امین پور علاوه بر شناخت متن و اندیشه و مقاصد شاعران به شناخت هنرمندی دو شاعر در خلق تصویر وارتباط آن با اسطوره ها،  این آیینه ی باورهای جامعه و اعتقادات مردمان که ریشه درفرهنگ وتمدّن غنی ایران زمین دارند ، پی ببریم.

عنوان:

اسطوره های ملّی و مذهبی در اشعار دو شاعر دفاع مقدّس نصرالله مردانی و قیصر امین پور

عنوان                  فهرست مطالب             صفحه

چکیده—————————————— ۱

فصل اول:    کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه————————————- ۳

۱-۲- بیان مسئله——————————- ۴

۱-۳- ضرورت واهمّیّت تحقیق———————– ۶

۱-۴-اهداف تحقیق——————————- ۷

۱-۵- سوالات تحقیق—————————— ۷

۱-۶- فرضیه های تحقیق————————– ۷

فصل دوم : ادبیات وپیشینه ی تحقیق

۲-۱-  ادبیات تحقیق—————————- ۹

۲-۱-۱- مقدمه———————————- ۹

۲-۱-۲- اسطوره درلغت————————— ۹

۲-۱-۳- تعریف اسطوره————————– ۱۰

۲-۱-۴-اصل وموضوع اسطوره———————- ۱۰

۲-۱-۵- شکل گیری اسطوره ———————- ۱۱

۲-۱-۶-زمان ومکان اسطوره———————- ۱۱

۲-۱-۷- انواع اسطوره————————– ۱۲

۲-۱-۸-فواید شناخت اسطوره——————— ۱۲

۲-۱-۹- جلوه های اسطوره———————– ۱۳

۲-۱-۱۰- برجسته ترین نکات دراسطوره———— ۱۳

۲-۱-۱۱- اسطوره وتارخ————————- ۱۴

۲-۱-۱۲- اسطوره وآیین————————- ۱۶

۲-۱-۱۳- اسطوره وادبیّات———————– ۱۷

۲-۱-۱۴- خاستگاه اساطیر———————– ۱۷

۲-۱-۱۵- مراحل اساطیر ایران——————- ۱۸

۲-۱-۱۶- دلایل اشتراک اساطیر ملل————— ۱۸

۲-۱-۱۷- مکتب ها دیدگاه ها——————– ۱۹

۲-۱-۱۸- اسطوره درشعرشاعران معاصر————- ۲۰

۲-۱-۱۹- زندگی نامه نصرالله مردانی————— ۲۱

۲-۱-۲۰- آثار——————————— ۲۱

۲-۱-۲۱- نصرالله مردانی الگوی شاعران انقلاب——- ۲۴

۲-۱-۲۱-۱- مردانی واندیشه ولایی—————- ۲۴

۲-۱-۲۱-۲-مردانی وشعرانقلاب——————– ۲۴

۲-۱-۲۱-۳- مردانی وشاعران انقلاب————— ۲۴

۲-۱-۲۱-۴- مردانی ودفاع مقدس—————— ۲۵

۲-۱-۲۱-۵- مردانی وشعرفارسی——————- ۲۵

۲-۱-۲۱-۶- مردانی وآرمان اخلاقی—————- ۲۵

۲-۱-۲۲- نگاه اسطوره ای مردانی—————- ۲۵

۲-۱-۲۳- زندگی نامه قیصرامین پور————– ۲۶

۲-۱-۲۴-آثار———————————- ۲۶

۲-۱-۲۵- تجلی ادبیّات مقاومت دراشعار قیصرامین پور ۳۰

۲-۱-۲۶- قالب شعری قیصرامین پور————— ۳۱

۲-۱-۲۷- ویژگی عمومی شعرقیصرامین پور———- ۳۱

۲-۲- پیشینه تحقیق—————————- ۳۲

۲-۲- ۱- بیان خلاصه وچگونگی حل مسئله———– ۳۳

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه———————————– ۳۵

۳-۲- روش تحقیق——————————- ۳۵

۳-۳- روش گردآوری داده های تحقیق————– ۳۵

۳-۴- ابزار گردآوری اطلاعات——————– ۳۵

۳-۵- روش تجزیه وتحلیل داده ها—————- ۳۵

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱- اسطوره های ملّی دراشعار نصرالله مردانی—— ۳۷

۴-۱-۱- پهلوانان اساطیری———————- ۳۷

۴-۱-۱-۱- آرش——————————— ۳۷

۴-۱-۱-۲- اسفندیار—————————- ۳۸

۴-۱-۱-۲-۱- آشیل—————————— ۳۹

۴-۱-۱-۲-۲- زیگفرید————————— ۳۹

۴-۱-۱-۲-۳- بالدر—————————– ۳۹

۴-۱-۱-۳- رستم——————————– ۴۲

۴-۱-۱-۳-۱-هفت خوان————————— ۴۳

۴-۱-۱-۳-۲- هفت خوان رستم——————— ۴۴

۴-۱-۱-۳-۳- هفت خوان گشتاسب——————- ۴۴

۴-۱-۱-۳-۴- هفت خوان اسکندر(یونان وروم)——- ۴۵

۴-۱-۱-۳-۵- دوازده خوان هرکول (اسطوره یونان)– ۴۵

۴-۱-۱-۳-۶- شش خوان گیل گمش (اساطیر بین النهرین) ۴۶

۴-۱-۱-۳-۷-هفت خوان اولیس دراساطیر یونان—— ۴۶

۴-۱-۱-۴-سام———————————- ۴۷

۴-۱-۱-۵- سهراب——————————- ۴۸

۴-۱-۱-۵-۱کشته شدن کریتوس به دست پاریس(یونان)- ۴۸

۴-۱-۱-۵-۲-نبرد لی نوجا با چینگ(چین)—————— ۴۹

۴-۱-۱-۵- کاوه——————————– ۵۰

۴-۱-۱-۶- گیو——————————— ۵۱

۴-۱-۲- پادشاهان—————————— ۵۲

۴-۱-۲-۱- اشکبوس—————————— ۵۲

۴-۱-۲-۲- جمشید——————————- ۵۲

۴-۱-۲-۳- ضحّاک——————————– ۵۳

۴-۱-۲-۴- کیکاووس—————————– ۵۵

۴-۱-۲-۵- گرسیوز—————————— ۵۶

۴-۱-۳- اسطوره های طبیعت———————- ۵۶

۴-۱-۳-۱- ابلیس——————————- ۵۷

۴-۱-۳-۲- اهریمن—————————— ۵۸

۴-۱-۳-۳- دیو——————————— ۵۹

۴-۱-۳-۳-۳-۱- دیودراساطیر——————— ۶۰

۴-۱-۳-۳-۲- دیودرایران باستان —————- ۶۰

۴-۱-۳-۵- زهره——————————– ۶۱

۴-۱-۳-۶- کوه قاف—————————– ۶۲

۴-۱-۳-۷- یلدا——————————– ۶۴

۴-۱-۴- حیوانات اساطیری———————– ۶۵

۴-۱-۴-۱- رخش——————————— ۶۵

۴-۱-۴-۲- ققنوس——————————- ۶۶

۴-۱-۴-۲-۱- ققنوس دراساطیر ایران————– ۶۶

۴-۱-۴-۲-۲- ققنوس دریونان——————— ۶۷

۴-۱-۴-۲-۳- ققنوس دراساطیر چین—————- ۶۷

۴-۱-۵- اسطوره های عاشقانه——————– ۶۷

۴-۱-۵-۱- بیژن ومنیژه————————- ۶۸

۴-۱-۵-۲-سودابه——————————- ۶۹

۴-۱-۵-۲-۱- عاشق شدن سوداگی بریین کائو ——- ۶۹

۴-۱-۵-۲-۲- عاشق شدن فدر برهیپولیت———— ۶۹

۴-۱-۵-۲-۳- عاشق شدن سلامان برابسال———— ۶۹

۴-۲- اسطوره های مذهبی دراشعار نصرالله مردانی—- ۷۰

۴-۲-۱- اساطیر پیامبران———————– ۷۰

۴-۲-۱-۱- حضرت سلیمان————————- ۷۰

۴-۲-۱-۲- حضرت داوود————————– ۷۲

۴-۲-۱-۳- حضرت یعقوب————————– ۷۳

۴-۲-۲-زنان اسطوره ای————————- ۷۳

۴-۲-۲-۱- حضرت زینب————————— ۷۳

۴-۲-۲-۲- حضرت مریم————————— ۷۴

۴-۳- اسطوره های ملّی دراشعار قیصر امین پور—- ۷۵

۴-۳-۱- اسطوره های عاشقانه ——————- ۷۵

۴-۳-۱-۱- خسرو وشیرین————————- ۷۵

۴-۳-۱-۲- لیلی ومجنون————————- ۷۵

۴-۴- اسطوره های مذهبی دراشعار قیصرامین پور— ۷۶

۴-۴-۱- اساطیر پیامبران———————– ۷۶

۴-۴-۱-۱- حضرت ابراهیم———————— ۷۶

۴-۴-۱-۲- حضرت آدم—————————- ۷۷

۴-۴-۱-۲-۱- میوه ممنوعه در روایات اسلامی —— ۷۸

۴-۴-۱-۲-۲- میوه ممنوعه در روایات عبری——– ۷۸

۴-۴-۱-۲-۳- میوه ممنوعه در روایات وداستان های تاریخی ایران    78

۴-۴-۱-۲-۴- میوه ممنوعه در اساطیر یونان——- ۷۹

۴-۴-۱-۲-۵- میوه ممنوعه در اساطیر بین النهرین- ۷۹

۴-۴-۱-۳- حضرت خضر—————————- ۷۹

۴-۴-۱-۴- حضرت عیسی————————— ۸۰

۴-۴-۱-۵-حضرت نوح—————————– ۸۲

۴-۴-۱-۵-۱-مقایسه ی کشتی نوح باورجمکرد——– ۸۳

۴-۴-۱-۵-۲- مقایسه کشتی نوح باکشتی اوت نه پیشتیم — ۸۳

۴-۴-۱-۵-۳- مقایسه کشتی نوح بادکالیون (یونان)- ۸۳

۴-۴-۱-۵-۴- مقایسه کشتی نوح با کشتی منوشاه (هند) ۸۴

۴-۴-۲- کوه طور——————————- ۸۴

۴-۴-۳- نمرود——————————— ۸۵

۴-۴-۴- زلیخا——————————— ۸۶

۴-۵- اسطوره های ملّی ومذهبی مشترک دراشعارمردانی وامین پور ۸۶

۴-۵-۱- اسطوره ملّی—————————- ۸۶

۴-۵-۱-۱-شیرین وفرهاد————————- ۸۶

۴-۵-۱-۲- سیمرغ——————————- ۸۷

۴-۵-۱-۲-۱-سیمرغ دراساطیر ایران————— ۸۸

۴-۵-۱-۲-۲-سیمرغ درادبیات ایران————— ۸۹

۴-۵-۱-۳-سیاووش——————————- ۹۰

۴-۵-۲- اسطوره های مذهبی———————- ۹۱

۴-۵-۲-۱-حضرت یوسف(ع)————————- ۸۶

۴-۵-۲-۲-حضرت موسی—————————- ۸۷

۴-۵-۲-۳- حلّاج——————————— ۸۹

۴-۵-۲-۴- هابیل وقابیل———————— ۹۰

۴-۵-۲-۵ – خورشید—————————– ۹۱

۴-۵-۲-۵-۱- تقدّس خورشید درمیان اقوام مختلف—- ۹۲

۴-۵-۲-۵-۲- جایگاه خورشید دراساطیر ایران—— ۹۳

۴-۵-۲-۶ – آتش——————————– ۹۳

۴-۵-۲-۶-۱- آتش درایران———————– ۹۴

۴-۵-۲-۶-۲- آتش دریونان———————– ۹۴

۴-۵-۲-۶-۳- آتش درروم————————- ۹۴

۴-۵-۲-۷- آب———————————- ۹۵

فصل پنجم:  بحث ونتیجه گیری وپیشنهاد

نتیجه گیری———————————– ۹۸

منابع و مآخذ——————————– ۱۰۱

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *