گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

ارزیابی ورتبه بندی عوامل موثر بر تاخیر در بهره برداری پروژه های عمرانی با استفاده از تکنیک F-AHP


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

مهر 25, 1394
793 بازدید
گزارش نسخه جدید

ارزیابی ورتبه بندی عوامل موثر بر تاخیر در بهره برداری پروژه های عمرانی با استفاده از تکنیک F-AHP


ارزیابی ورتبه بندی عوامل موثر بر تاخیر در بهره برداری پروژه های عمرانی با استفاده از تکنیکF-AHP

تعداد صفحات ۱۶۰ صفحه

قیمت ۲۵۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

فهرست مطالب

عنوان                         صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

چکیده       ۲

۱-۱ مقدمه                ۳

۱-۲-بیان مسئله       ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق     ۵

۱-۴- اهداف             ۷

۱-۴-۱- هدف کلّی   ۷

۱-۴-۲-  اهداف جزیی             ۷

۱-۵- مدل مفهومی تحقیق        ۸

۱-۶- سوالات تحقیق                ۹

۱-۷- متغیرهای تحقیق            ۱۰

۱-۸ تعریف واژه ها واصطلاحات          ۱۱

۱-۹- قلمرو تحقیق   ۱۱

۱-۹-۱- قلمرو موضوعی        ۱۱

۱-۱۰- تعریف واژه ها واصطلاحات      ۱۲

۱-۱۰-۱- ضعف و نارسایی سیستم برنامه ریزی و قوانین و مقررات   ۱۲

۱-۱۰-۲- عوامل سازمانی و ضعف و نارسایی مدیریت اجرایی            ۱۳

۱-۱۰-۳- عوامل اقتصادی و ضعف در سیستم مالی               ۱۳

فصل دوم : ادبیات تحقیق

بخش اول :مبانی نظری تحقیق

بخش دوم :پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه              ۱۶

۲-۲- مفاهیم اساسی  ۱۶

۲-۳-انواع بودجه    ۱۷

۲-۳-۱-۱-فرآیند بودجه بندی سرمایه ای۱۷

۲-۴-برنامه مالی درازمدت۱۸

۲-۵-اجرای بودجه۱۹

۲-۶-مراحل اجرای بودجه      ۱۹

۲-۶-۱هزینه ها در پروژه ها   ۲۰

۲-۶-۱-۱-الف:هزینه های مستقیم پروژه ۲۰

۲-۶-۱-۲-ب:هزینه های غیرمستقیم پروژه             ۲۱

۲-۷-مراحل خرج    ۲۱

۲-۸-اعتبار              ۲۲

۲-۸-۱-اعتبارات عمرانی        ۲۳

۲-۸-۲-عملیات اجرایی            ۲۳

۲-۹-بودجه عملیاتی                ۲۳

۲-۱۰-سال مالی       ۲۳

۲-۱۱-برنامه توسعه عمرانی پنجساله     ۲۴

۲-۱۲-برنامه سالانه ۲۵

۲-۱۵-برنامه زمانی اجرای کار              ۲۵

۲-۱۶-مناقصه          ۲۶

۲-۱۶-۱مناقصه گزار              ۲۶

۲-۱۶-۲-مناقصه گر                ۲۶

۲-۱۷-مناقصه عمومی            ۲۷

۲-۱۸-تعدیل             ۲۷

۲-۲۱-اعتبارات طرح تملک سرمایه ای ۲۷

۲-۲۲-شاخصهای ارزیابی طرحهای عمرانی          ۲۸

۲-۲۳- طرح عمرانی               ۲۸

۲-۲۴- مراحل شکل گیری طرحهای عمرانی         ۲۹

۲-۲۴-۱- مرحله برنامه ریزی و تامین اعتبار        ۲۹

۲-۲۴-۲- مرحله طراحی         ۳۰

۲-۲۴-۳- مرحله ساخت           ۳۰

۲-۲۴-۴- مرحله بهره برداری                 ۳۰

۲-۲۴-۴-۱ – مرحله برنامه ریزی و تامین اعتبار  ۳۰

۲-۲۴-۴-۲- مراحل طراحی     ۳۱

۲-۲۴-۴-۲-۱- مرحله شناسایی                ۳۲

۲-۲۴-۴-۲-۲- مرحله مطالعات مقدماتی  ۳۲

۲-۲۴-۴-۲-۳- مرحله تهیه طرحهای تفضیلی و اجرایی         ۳۲

۲-۲۴-۴-۳- مرحله ساخت       ۳۳

۲-۲۴-۴-۴- مرحله بهره برداری             ۳۳

۲-۲۵-متولیان،دست اندرکاران ومجریان پروژه ها                ۳۴

مبانی نظری تحقیق

۲-۲۶-پروژه            ۳۵

۲-۲۷-تعریف پروژه                ۳۵

۲-۲۸-تعریف مدیریت             ۳۵

۲-۲۹-مدیریت پروژه              ۳۶

۲-۳۰-کنترل پروژه ۳۷

۲-۳۱-عوامل موفقیت یک پروژه           ۳۷

۲-۳۲-چرخه حیات پروژه       ۳۷

۳-۳۳-آسیب شناسی طرحهای بهره برداری شده     ۳۸

۲-۳۴-آغاز پروژه های جدید(جدول شماره۲و۳)    ۳۹

۲-۳۵-اتمام پروژه ها(جدول شماره۱-۴) ۴۰

۲-۳۶-میانگین وزنی مدت اجرا(جدول شماره۱-۵)                ۴۱

۲-۳۷-آشنایی با نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور              ۴۲

۲-۴۲- تحلیل تاخیر در پروژه های عمرانی ( هریسی،۱۳۸۰)              ۴۸

۲-۴۳-طبقه بندی تاخیرات( هریسی،۱۳۸۰)         ۴۸

۲-۴۴- راه های کاهش مدت اجرای پروژه( هریسی،۱۳۸۰)                 ۴۹

۲-۴۵- تعریف پروژه از نقطه نظر زمان بندی اجرا              ۵۰

۲-۴۶- پارامتر زمان در پروژه های عمرانی(مهربان،۱۳۸۷)               ۵۱

۲-۴۶-۱ زمان از دیدگاه هزینه (مهربان،۱۳۸۷)    ۵۲

۲-۴۶-۲-هزینه های ریسک و عدم اطمینان (مهربان،۱۳۸۷)               ۵۲

۲-۴۷-تسریع عملیات (مهربان،۱۳۸۷)  ۵۳

۲-۴۸-۳-۱- افزایش نیروی انسانی و تجهیزات      ۵۴

۲-۴۸-۳-۲- ازدیاد زمان کار   ۵۵

۲-۴۹-طروق پیشرفته تر تسریع عملیات(مهربان،۱۳۸۷)    ۵۶

۲-۴۹-۲- صنعتی  کردن عملیات ساختمانی            ۵۶

۲-۵۰- زمان در نگاهی مستقل از هزینه (مهربان،۱۳۸۷)     ۵۶

۲-۵۱- علل بی توجهی به مقوله زمان (مهربان،۱۳۸۷)        ۵۷

۲-۵۲- عدم خواست در توجه به زمان……            ۵۷

۲-۵۲-۱- عدم درک مناسب از تاثیرات زمان(مهربان،۱۳۸۷)               ۵۷

۲-۵۲-۲- عدم خواست درتوجه به مقوله زمان(مهربان،۱۳۸۷)            ۵۸

بخش دوم : پیشینه تجربی تحقیق

۲-۵۳-مروری مختصر بر مطالعات و تحقیقات انجام پذیرفته                ۶۰

خلاصه فصل          ۶۳

فهرست منابع وماخذ               ۶۴

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳-۱-مقدمه               ۶۷

مقدمه       ۶۷

۳-۲- روش تحقیق   ۶۷

۳-۳-جامعه آماری   ۶۹

۳-۴-نمونه و روش نمونه برداری         ۶۹

۳-۵-روش و ابزاری گردآوری اطلاعات               ۶۹

۳-۶-جامعه آماری   ۷۰

۳-۷- روش تحقیق   ۷۰

۳-۸- روش جمع آوری داده ها و اطلاعات             ۷۱

۳-۹- روایی و پایایی               ۷۳

۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات    ۷۴

۳-۱۱-AHP-FUZZY               ۷۴

۳-۱۲- اعداد و مجموعه های فازی         ۷۵

۳-۱۳-تعریف AHP 76

۳-۱۴-تکنیک AHP فازی بر اساس روش تحلیل توسعه ای     ۷۷

خلاصه فصل سوم ۸۴

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه                ۸۶

۴-۲- بررسی جمعیت شناسی  ۸۶

۴-۳-تدوین معیارهای ارزیابی                ۹۱

۴-۴-محاسبه وزن ساختارها با  AHP-FUZZY       ۹۳

۴-۴-۱- محاسبه وزن ساختار فعالیت       ۹۳

۴-۴-۲-محاسبه وزن نهایی گزینه ها       ۱۱۳

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات

۵-١- مقدمه             ۱۱۹

۵-٣- نتیجه گیری   ۱۲۰

۵-۳-۳- نتایج حاصل از تکنیک AHP 121

۵-۴- محدودیت های پژوهش  ۱۲۶

۵-۴-۱-  محدودیت های در کنترل محقق                ۱۲۶

۵-۴-۲-  محدودیت های خارج از کنترل محقق      ۱۲۶

۵-۵- پیشنهادات عملی             ۱۲۷

۵-۵-۱٫ فقدان ثبات ونحوه تخصیص       ۱۲۷

۵-۵-۲ – ضعف ونارسایی مدیریت اجرایی            ۱۲۹

۵-۵-۲-۱-توجه به شاخصهای مهم تاثیر گذار در انتخاب پیمانکاران     ۱۲۹

۵-۵-۳عدم توجیهات زیست محیطی۱۳۰

۵-۵-۴- عوامل سازمانی۱۳۰

۵-۵-۵-تعدد قوانین ومقررات                 ۱۳۲

۵-۵-توصیه هایی برای محققان آتی       ۱۳۴

منابع فارسی            ۱۳۵

پیوستها    ۱۳۸

پرسشنامه تحقیق      ۱۴۱

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بصورت موردی در مورد ارزیابی ورتبه بندی عوامل ایجاد تاخیر در بهره برداری پروژه های عمرانی اداره کل نوسازی وتجهیز وتوسعه مدارس استان مازندران انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق ۵۳ نفر از سطوح مدیریت دستگاه اجرائی، معاونین و کارشناسان واحد بودجه و برنامه ریزی و دفتر فنی  وپیمانکاران دستگاههای اجرایی اداره کل نوسازی وتجهیز مدارس استان مازندران  می باشند.روشهای مختلفی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه‏گیری وجود دارد که یکی از آنها پرسش از متخصصان و خبرگان است.

نتایج بدست آمده از این تحقیق بیانگر این مطلب است که شاخص فقدان ثبات ونحوه تخصیص با وزن۰٫۲۵۴۲در رتبه نخست و شاخص تعدد قوانین ومقررات با وزن۵ در رتبه آخر قرار دارند.

ارزیابی ورتبه بندی عوامل موثر بر تاخیر در بهره برداری پروژه های عمرانی با استفاده از تکنیکF-AHP
تعداد صفحات ۱۶۰ صفحه

قیمت ۲۵۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیدموضوعات :
پایان نامه , مدیریت

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *