گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

آیا ژیاردیازیس انسانی ناشی از دو گونه مختلف انگل است؟


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

آیا ژیاردیازیس انسانی ناشی از دو گونه مختلف انگل است؟
اسفند 12, 1393
673 بازدید
گزارش نسخه جدید

آیا ژیاردیازیس انسانی ناشی از دو گونه مختلف انگل است؟


آیا ژیاردیازیس انسانی ناشی از دو گونه مختلف انگل است؟

به تازگی توالی ژنوم ژیاردیا انسان روده مجموعه  B GS.1 مقایسه منزوی به ژنوم توالی زودتر از اجتماع بشر منزوی WB نشان داد که به طور متوسط ​​هویت اسید آمینه در ۴۳۰۰ پروتئین تنها ۷۸٪ بود. در این نتایج در نور از ژنوم جدید توالی داده از اجتماع E سمداری حیوانات (جداسازی P15، جدا شده از یک خوک) و خصوصیات بیشتر از مجموعه A و B جدا شده از انسان وجود دارد. بسیار حفظ مجموعه ای از ژن های هسته ای (۴،۵۵۷ ژن ها، ۹۱٪ از ژنوم) مشترک از همه جدا شده است. بزرگترین تفاوت های ژنومی در متغیر، خانواده ژن ژیاردیا خاص یافت و تعداد زیادی از بازآرایی کروموزومی، حتی در بین کروموزوم های مختلف تشخیص داده شد. با کمال تعجب، مجموعه E و A جدا شده بیشتر در سطح اسیدهای آمینه مشابه از دو نمونه انسانی به یکدیگر است. این تقویت اطلاعات قبلی ما نشان می دهد که انسان ها توسط دو گونه مختلف از ژیاردیا آلوده می شوند.

واژه های کلیدی: انگل روده، ژنوتیپ، ژنومیک تطبیقی​​، تک یاخته، اسهال

انواع ژنتیک از ژیاردیا

تعداد زیادی از G مختلف روده و یا مجموعه (A تا H) توسط تجزیه و تحلیل توالی DNA تشخیص داده شده اند و انسان ها توسط مجموعه A و B آلوده ۴ ، ۵ تفاوت در بیماریزایی عوامل مهم برای شدت عفونت گونه های ژیاردیا نشان داده شده است. با این حال، هیچ تفاوت ژنتیکی سازگار بین جدا شده از بیماران علامت دار و بدون علامت تا کنون در تعداد محدودی از مطالعات انجام شده برای تشخیص اساس ژنتیکی وابسته به کرنش برای تنوع در نتیجه بالینی در ژیاردیازیس انسانی تشخیص داده شده است. یکی از مشکلات عمده در شناسایی عوامل بیماریزایی انگل است که تنها دو ژیاردیا شناخته شده جدا شده که در مطالعات مورد استفاده قرار می گیرد. از این گونه افراد آلوده در افغانستان (WB، مجموعه A) و آلاسکا (GS، مجموعه B) و بسیاری از مطالعات ژیاردیازیس انسانی استفاده کرده اند یکی از این دو نمونه جدا شد  دیگر عوامل غیر انسانی آلوده مجموعه ژیاردیا عبارتند از: مونتاژ C و D آلوده سگ، E سمداری: حیوانات، گربه F، جوندگان G و H مهر و موم. با این حال، تنها یک غیر AB منزوی، P15-مجموعه E، می تواند موثر در شرایط آزمایشگاهی رشد آزمایشات حیوانی، به طور عمده در موش ، برای روشن پاتوژنز و پاسخ ایمنی میزبان واقع شده باشد. با این حال، مربوط به انگل ژیاردیا در اکثر موارد استفاده می شود و این انگل محدودیت های بسیاری از آن در محیط رشد کرده و شناخته شده و در اصل هیچ چیز در مورد آن ژنوم نیست.

ژنوم ژیاردیا

توالی ژنوم کامل از هر گونه میکروب های عفونی ساده تحقیقات بیشتر به اساس مولکولی اساسی بیماریزایی، دامنه میزبانی و سایر خواص بیولوژیکی است. اولین ژنوم ژیاردیا (WB، مونتاژ) در سال ۲۰۰۷ منتشر شد. ۱۱٫۷ MBP ژنوم نشان داده شده است که به شدت کارآمد با حدود ۴،۸۰۰ ژن کدکننده پروتئین پیش بینی شده است. تعیین توالی ژنوم و ژنومیک مقایسه ای می تواند برای شناسایی عوامل بیماریزایی که یا منحصر به فرد و یا به اشتراک گذاشته شده توسط تمام G مورد استفاده قرار گیرد. مجموعه روده و این رویکرد با موفقیت برای سایر انگل های تک یاخته ای استفاده می شود. به تازگی یک توالی ژنوم پیش نویس مجموعه B منزوی GS و آن به ژنوم WB مقایسه تولید شده است. مجموعه B منزوی GS تنها G به طور تجربی روده جدا شده آلوده حیوانات و انسان با موفقیت استفاده می شود. برای مشخص کردن ژنوم GS، با توجه به تولید داده ها و طول خواندن به اندازه کافی از سر نو ترتیب مونتاژ آمده است  . این تکنولوژی توالی نسل بعدی با موفقیت در تعدادی از پروژه های تعیین توالی ژنوم از زمان راه اندازی در سال ۲۰۰۵ استفاده می شود، توالی ژنوم انسان،  توالی ژنوم نئاندرتال و در توالی از چندین ژنوم باکتریایی هستند. با این حال، دانش ما در این مطالعه برای اولین بار است که در آن ژنوم یک انگل تک یاخته با استفاده از منحصرا ۴۵۴ تکنولوژی تعیین توالی شد بود. تجزیه و تحلیل محتوای ژنوم وابسته به ژنوم بسته یا حتی ژنومی اندازه نیست. توالی تفنگ ساچمهای تصادفی، کتابخانه ژنومی توالی در ژنومی پوشش ۳-۴X تولید اطلاعات از بیش از ۹۵٪ از ژنوم است. در توالی مورد مطالعه در پژوهش حاضر پوشش ۱۶X و تجزیه و تحلیل مقایسه ای ژنومی از دو G انجام شد ژنوم روده (WB و GS) نشان می دهد ۷۷٪ و ۷۸٪ نوکلئوتید هویت آمینو اسید در پروتئین ها است( شکل ۱ ). با این حال، تنها چند ژن خاص مجموعه، به جز پروتئین سطحی (VSP) خانواده ژن متغیر مشخص شد ،  جایی که از دو نمونه کاملا متفاوت است. مروج آنزیم های دخیل در سنتز از دیوار محافظ از کیست فرم فقدان سایت های الزام آور عفونی برای مثبت، عامل رونویسی خاص gMyb 15 در ژنومGS  است. همچنین شناسایی معافیت ، تایید مشاهدات قبلی از یک ژنوم بسیار انعطاف پذیر در ژیاردیا است. با مطالعات خاص می توانیم این مسئله را حل کنیم. ژیاردیا است و به هر هسته دیپلوئید است، و در نتیجه یک ارگانیسم تتراپلوئید ۱۶ ژنوم GS نشان می دهد که سطح بالاتری از بیش از همه دنباله پلی مورفیسم آللی (۰٫۵٪ در مقابل کمتر از ۰٫۰۱٪ در WB) دارد. سطح پایین از واگرایی در بانک جهانی نشان می دهد که انگل نوعی مکانیزم کنترل به منظور کاهش واگرایی دنباله ای از چهار آلل، در حالی که این مکانیسم به در فشار GS کارآمد نیست. این مطالعه همچنین تا حد زیادی بهبود یافته است و و یک چارچوبی را برای تحقیقات تجربی بیشتر از تفاوت های بالینی و بیولوژیکی بین مجموعه A و B ژیاردیا جدا شده است.

A یا B، آیا مهم است؟

مطالعات ژنتیکی در اوایل پیشنهاد کرد که سطح تنوع ژنتیکی بین انگل مجموعه A و B را به عنوان گونه های مختلف کافی است. با این حال، برای تعریف یک مفهوم گونه به طور کلی در میکروب های یوکاریوتی دشوار هستند و بیش از یک دوجین متناوب یوکاریوتی وجود دارد مفاهیم گونه های خاص استفاده می شود در حال حاضر ۱۸ نمونه های WB و GS  به عنوان گونه جداگانه با توجه به مفهوم گونه فیلوژنتیک در نظر گرفته شده زیرا آنها را به مجموعه های مختلف در مطالعات ژنوتیپ گروه ۱۸ اطلاعات گسترده واگرایی توالی اولیه در سراسر اکثریت از ژن نشان می دهد و در واگرایی بین GS و WB شبیه به آن مشاهده شده بین تیلریا پروا و تیلریا آنولاتا است. با این حال، اطلاعات کافی در دسترس به آنها را به عنوان گونه جداگانه با توجه به بسیاری از مفاهیم گونه های دیگر، به عنوان مثال، آنها هر دو انسان را آلوده می نمایند. با این حال، چندین تفاوت های بیولوژیکی که بین بانک جهانی و GS و / یا مونتاژ A و B جدا شده اند شناسایی شده است. WB سریع تر رشد می کند و راحت تر ثابت توسط پلاسمید از GS ترانسفکت ۲۰ مطالعات سیتوژنتیک نشان داد که مجموعه خاصی A و B جدا شده در تعداد کروموزوم ها در هر هسته متفاوت است و تجزیه و تحلیل میدان پالس شناسایی تفاوت در اندازه کروموزوم ۲۲ کارنامه پروتئین VSP در دو نمونه بسیار متفاوت است. فشار WB دارای سطح بسیار پایین واگرایی دنباله آللی (٪ <0.01) در حالی که ژنوم GS سطح بسیار بالاتری از آللی توالی واگرایی (۰٫۵٪) نشان می دهد. بسیاری از انواع دنباله آللی غیر مترادف، به طور بالقوه تولید حدود ۲۰۰۰ انواع پروتئین جدید هستند. گونه WB کارآمد در کیسه یا تخمدان قرار دادن با پروتکل های استاندارد فشار GS دشوار است. سویه GS به آسانی آلوده موش می شود، در حالی که بانک جهانی پاک قبل از آن می تواند عفونت را ایجاد کند سویه GS به علایم شدید تر از مجموعه فشار ISR در عفونت های تجربی بشر در یک مطالعه اخیر از بیماران مبتلا به ژیاردیازیس سوئدی تلاش کرده اند تا همبستگی ژنوتیپ با نشانه های متفاوت القا در طول یک عفونت ژیاردیا با ژنوتیپ مبتنی بر توالی حدود ۲۰۰ ژیاردیا انسان جدا شده با استفاده از ژن لوکوس سه نشان داد که ۶۵٪ از افراد مبتلا به مجموعه B و ۳۵٪ مونتاژ و انگل هستند. این تسلط از مجموعه B در بیماران انسان مبتلا در سراسر جهان به جز در مناطق خاصی از آمریکای جنوبی و مکزیک شناسایی شده است. ژنوتیپ Multilocus MLGs) برای مونتاژ A-جدا شده تعیین می شد و بسیاری از بیماران مبتلا به این ژنوتیپ به نظر می رسد توسط مسیر شهری آلوده شده اند. با این حال، شواهدی وجود دارد که انتقال های مشترک انسان و دام ژیاردیا ممکن است در سوئد اتفاق افتد به عنوان یک انسان چند مورد داخلی مشخص شد با MLGs از همان مونتاژ آلوده قبلا در گربه ها و نشخوارکنندگان سوئد گزارش شده است. مجموعه  B در بیماران مبتلا به شایع تر گزارش شکست درمان است اما هیچ ارتباط های مشترک انسان و دام می تواند انجام شود. این است که در توافق با یک مطالعه بزرگ اخیر که در آن تنها مونتاژ برخی از نمونه مربوط به پتانسیل های مشترک انسان و دام نشان داده شد دیده اند، هیچ همبستگی بین علایم و مجموعه یا MLGs های، به جز برای نفخ به طور قابل توجهی شایع تر در کودکان آلوده وجود ندارد.

ما در حال حاضر داده هایی را که اتصال تفاوت های فنوتیپی بین بانک جهانی و جدا GS (encystation ضعیف و عدم حفاظت متقابل) به تفاوت های ژنتیکی (تفاوت در مروج ها خاص و رپرتوار VSP) داریم. با این حال، اطلاعات بیشتر به منظور تعیین اینکه آیا تفاوت بین WB و GS شناسایی درست است برای همه مجموعه A و B جدا شده است و در صورتی که این است بالینی مرتبط مورد نیاز است. این مطالعه از ابزار ارائه شده و زمینه لازم به منظور برای ژیاردیا جامعه به دنبال انجام مطالعات بیشتر این موضوع مهم ، به عنوان طبقه بندی نامشخص تا به تاثیر منفی بر درک ژیاردیازیس گذاشته است.

حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ژنوم ژیاردیا سوم (مجموعه E منزوی P15، جدا شده از خوک) به تازگی با استفاده از همان استراتژی توالی تکمیل شده است. معافیت چند که نسبت به بانک ژنوم مونتاژ و پوشش بالاتر تشخیص داده شد و دیگر به عنوان خوانده شده، طول آن برای تشخیص بازآرایی بین کروموزومی بین کروموزوم های ۱ و ۵ و همچنین ۳ و ۵ ساخته شده است. P15 منزوی یک ژیاردیا غیر انسانی منزوی است اما آن را به یک مکمل ژن بسیار مشابه است. تجزیه و تحلیل نشان می دهد حفاظت از ژن گسترده ژن در میان مجموعه ژیاردیا مختلف و محتوای ژن هسته شامل از ۴،۵۵۷ ژن ها، ۹۱٪ از ژنوم است. تفاوت ها در خانواده ژن های ژیاردیا خاص های بزرگ (در پروتئین تکرار ankyrin 21.1، کیناز نیک، VSPs ها و پروتئین های غشاء و فرآیندهای غشایی غنی از سیستئین بالا، HCMPs)، که احتمالا توضیح می دهد که تفاوت در اولویت میزبان یافت می شود. جالب توجه است، ژنوم WB و P15 بیشتر از دو جدا بشر GS و WB مشابه زمانی مقایسه می شوند ( شکل ۱ ). این عدم تطابق بین میزبان ویژگی و محتوای ژنومی این استدلال که مجموعه A و B دو گونه متفاوت است و آن را بر نیاز به اطلاعات بیشتری ژنوم برای ایجاد مجموعه خاص در مقابل جداسازی ویژگی های خاص ژنومی تقویت می کند. داده های مشابه بررسی ژنومی که در اینجا مورد بحث باید برای نمونه های متعدد بشر تولید شده و حداقل یک عضو از مجموعه C به H ، همچنین به توالی مهم است. توسط تجزیه و تحلیل ترانسکریپتوم با استفاده از تکنیک های توالی نسل بعدی تکمیل شده است. بیوانفورماتیک مقایسه بین این ژنوم را به درجه ای از حفاظت از توالی که برای تعریف گونه های ژیاردیا واقعی مورد نیاز است را نشان می دهد. آن را به پیش بینی بهتر ژن به عنوان ژن اصلی ژیاردیا به رسمیت شناخته شده، و همچنین اجتماع در مقابل تغییرات منزوی خاص. شناسایی ژن همولوگ در زمینه های مختلف ژنومی همراه با داده های ترانسکریپتوم توانایی ما را به دقت تعریف کدونهای شروع و اینترون و اجازه پیش بینی مناطق کنترل را بهبود می بخشد. احتمالا محتوای ژن و / یا بیان خواهد شد برای مثال اپیدمیولوژی، دامنه میزبانی و حدت ارتباط دارد. همچنین پاسخ برخی از سوالات بزرگ باقی مانده در زمینه ژیاردیا ( شکل ۱ ). واضح است، ژنوم بیشتر و توالی ترانسکریپتوم قدم بعدی واضح به منظور تعیین شده است اگر مجموعه A و B در نظر گرفته شود گونه های مختلف هر یک از دیگر مجموعه ژیاردیا نشان دهنده گونه های منحصر به فرد هستند این پاتوژن مهم و تکامل قابل توجه انسان را نشان می دهد.

 موضوعات :
تحقیق

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *